Książka do kupienia online w Sklepie Absolutnie Fantastyczne

Książka:

Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2013, ss. 249

Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski

“… mamy do czynienia z rasowym biblistą, świetnie przygotowanym, rzeczywiście korzystającym – zresztą w sposób oryginalny – z bogatego dorobku biblistyki.”

“Dzieło dr. Piotra Lorka jest udaną próbą odpowiedzi na pytanie o los ostateczny potępionych, próbą tym bardziej wiarygodną i tym cenniejszą, że dokonywana jest nie przy pomocy z góry założonych tez teologicznych czy wręcz dogmatycznych, lecz z perspektywy biblistyki…”

ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT

“Biorąc na warsztat wyobrażenie piekła, autor nie tylko włączył się w rozgorzały po dłuższym uśpieniu teologiczny spór o interpretację i znaczenie piekła, ale też na nowo uruchomił wyobraźnię, czego teolodzy, rozważający tajemnicę śmierci, w imię teologicznych zastrzeżeń i duszpasterskich trosk, starannie unikali.”

“… praca – napisana komunikatywnym językiem – nie będzie nastręczała trudności nawet czytelnikowi, mogącemu mieć problem z lekturą fragmentów, w których występują terminy hebrajskie i greckie.”

ISBN 978-83-60273-29-6

Piotr Lorek - Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie, ChAT, Warszawa 2013, okładka tył

Streszczenie:

MOTYW WYGNANIA A DOKTRYNA PIEKŁA W NOWYM TESTAMENCIE

Książka Motyw wygnania a doktryna piekła stanowi próbę odpowiedzi z perspektywy biblistyki na pytanie o ostateczny los potępionych. Począwszy od 70. lat XX wieku w konserwatywnych protestanckich i katolickich środowiskach na nowo rozgorzała dyskusja nt. natury piekła. W krajach anglojęzycznych do głosu doszli zwolennicy unicestwienia, zaś na gruncie polskim debatowano o teorii powszechnego zbawienia.

Autor pracy dokonuje analizy fragmentów NT, które przywołuje się w polemikach dotyczących piekła. Wykorzystuje najnowsze badania nad Biblią hebrajską ukazujące znaczenie wydarzenia wygnania Izraela do Babilonu i jego wpływu na kształtowanie się starotestamentowego języka sądu.

Autor argumentuje, że starotestamentowy motyw wygnania stoi u podłoża nowotestamentowego języka piekła i stanowi podstawę hermeneutyczną do odczytania znaczenia poszczególnych pojęć używanych przy opisie kar potępionych, konstytutywnych dla teologicznej koncepcji piekła.

Summary:

THE MOTIF OF EXILE AND THE DOCTRINE OF HELL

The Motif of Exile and the Doctrine of Hell is an attempt to answer the question of the final fate of the damned from the perspective of biblical studies. Beginning in the 1970’s, a heated discussion over the nature of hell was reignited in both conservative Protestant and Catholic circles. In English-speaking countries advocates of the annihilation theory made their voices heard, while in Poland a debate arose over the theory of universal salvation.

The Author analyzes New Testament passages that are called upon in polemical discussions concerning hell. He draws on the most recent studies of the Hebrew Bible, which illuminate the significance of Israel’s exile to Babylon and the influence it had on the formation of the Old Testament language of judgment.

The Author argues that the Old Testament motif of exile lies at the origin of the New Testament language concerning hell, and constitutes a hermeneutical basis for recovering the meaning of specific concepts utilized in descriptions of the punishments of the damned, from which in turn is formed the theological concept of hell.