Publikacje naukowe

Profil na Academia.edu https://ewst.academia.edu/PiotrLorek

Profil na ORCID https://orcid.org/0000-0003-4345-5235


The Motif of Exile, An Analysis of a Basic Literary and Theological Pattern, Theologica Wratislaviensia, seria Monografie, tom 1, Wrocław 2006, ss. 167

Podstawowe linearne i chiastyczne dispositio I Listu do Koryntian, Theologica Wratislaviensia, tom 1, red. J. Zieliński, Wrocław 2006 s. 47-60

Chiastyczna dispositio Pierwszego Listu Jana, Poznańskie Studia Teologiczne tom 20, Poznań 2006, red. F. Lenort, s. 67-75

Ewangelia Izajasza w liście do Rzymian, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, tom 26, Opole 2006, red. nacz. T. Dola, s. 181-190

Paralelna dispositio Listu do Rzymian Apostoła Pawła, Classica Wratislaviensia, tom XXVII, Wrocław 2007, red. L. Stankiewicz, s. 45-58

Post mortem bezbożnych w literaturze żydowskiej z przełomu er, Theologica Wratislaviensia, tom 2, Wrocław 2007, red. W. Szczerba, s. 25-38

Apostoła Pawła osobowe przedstawienia Ducha Świętego z perspektywy semantycznej, Theologica Wratislaviensia, tom 2, Wrocław 2007, red. W. Szczerba, s. 113-121

Jezus jako UIOS w Corpus Paulinum. Ujęcie typologiczne, Ruch Biblijny i Liturgiczny, tom 3, Kraków 2007, red. nacz. S. Wronka, s. 209-217

SUNEIDHSIS in Romans 2, 12-16, EOS, tom XCV, Wrocław-Kraków-Warszawa 2008, s. 201-226

Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych, Theologica Wratislaviensia tom 3, red. P. Lorek, Wrocław 2008, ss. 144 (red. tomu)

Od ludzkiej przypadłości po boską karę. Śmierć i życie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach starożytnych, Theologica Wratislaviensia, tom 3, Wrocław 2008, red. P. Lorek, s. 23-29

Mark Leuchter, The Polemics of Exile in Jeremiah 26-45, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 320, w: Scripture Bulletin, tom 2, Catholic Biblical Association of Great Britain, 2008, p. 66-67 (recenzja)

Współczesne tolle lege z perspektywy retorycznej. Osobiste czytanie versus zbiorowe słuchanie oraz ich wpływ na interpretację wybranych fragmentów nowotestamentowej literatury epistolograficznej,  “Ja – Wspólnota. Wspólnota – Ja. Próba ujęcia interdyscyplinarnego”, red. E. Kotkowska, J. Moskałyk, M. Wiertlewska, Colloquia Disputationes, tom 9, Poznań 2008, s. 245-260

Retoryczna dispositio 1 Listu do Tesaloniczan Pawła z Tarsu, Rocznik Teologiczny ChAT, tom 1-2, Warszawa 2008, kolegium red., s. 55-65

 Apostoła Pawła pogląd na piekło, Theologica Wratislaviensia, tom 4, Wrocław 2009, red. J. Zieliński,  s. 29-38

Wygnanie z Edenu a rozproszenie w Babel. Literacki i ideologiczny wymiar motywu wygnania w księdze Rodzaju w: Genesis 1-3. Tekst, interpretacje, przemyślenia, red. Z. Pawłowski, Scripta Theologica Thoruniensia, tom 8, Toruń 2009, s. 61-69

Dialog wewnątrzkanoniczny: portrety enigmatycznej postaci Judasza, Filozofia dialogu, tom 7, red. J. Baniak, Poznań 2009, s. 141-150

Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I, Studia Biblica et Orientalia, tom 1, Lublin – Kraków – Poznań – Warszawa 2009, red. P. Dec, P. Muchowski, M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, s. 245-258

Obietnica prymatu Piotra z perspektywy luterańskiej, Przegląd Religioznawczy, tom 2, red. Bogusław Górka, Warszawa 2009, s. 49-66

Rowan Williams, Przemowa na otwarcie międzynarodowego Kongresu Bonhoefferowskiego (z 3 lutego 2006 roku, Uniwersytet Wrocławski) w: Dietrich Bonhoeffer, red. J. Burnell, P. Lorek, Theologica Wratislaviensia 5, Wrocław 2010, s. 19-25 (tłumaczenie)

Dietrich Bonhoeffer, Theologica Wratislaviensia, tom 5, red. J. Burnell, P. Lorek, Wrocław 2010, ss. 222 (wstęp i redakcja)

Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2013, ss. 249

Skończoność – nieskończoność czasowa piekła w Ewangeliach Synoptycznych w: „Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby”, Theologica Wratislaviensia, tom 8, red. Sławomir Torbus, Wrocław 2013, s. 115-124


Silence of Women. Rhetorical dispositio of 1 Cor 14:34-35, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia II (XXXIII) Wrocław 2013, s. 21-33

Na trzeci dzień – między dosłownością a symbolicznością ewangelicznych historii objawień zmartwychwstałego Chrystusa w: „Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie…”, red. Andrzej Lorczyk, Sławomir Barć, Jacek Zieliński, Instytut Filozofii UWr, 2014, s. 71-82

Wybrane aspekty koncepcji „jednego ciała” w 1 Liście do Koryntian Apostoła Pawła, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, red. Jarosław M. Lipniak, Opera Theologiae Systematicae, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015 s. 19-28

Jedno Istnienie i wielość form – reinterpretacja nauk ewangelicznego Jezusa w „Potędze teraźniejszości” Eckharta Tolle, w: Rzecz piękna, mądra, dobra …, tom III, Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii, red. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2017, s. 211-227

Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25, 2017, nr 1, s. 179-194

„Żyję już nie ja” – Marcina Lutra rozumienie unio mystica Chrystusa z wierzącym, Theologica Wratislaviensia, tom 12, red. Jarosław Lipniak, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Jacek Zieliński, Wrocław 2017, s. 91-105

O odpustach 500 lat później (recenzja książki Bogdana Ferdka), Communio: międzynarodowy przegląd teologiczny. R. 37, nr 2/3 (2017), s. 292-295

Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha, Verbum Vitae 36 (2019), s. 315-332 (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej, Forum Pedagogiczne, 9(2019) 2/1, s. 107-118.

Bodhidharma i Paweł. Buddyjskie i chrześcijańskie uzasadnienia postaw życiowych, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny “Communio”, 39 (2019)3, s. 68-83

Rudolfa Otta interpretacja nowotestamentowej i Marcina Lutra nauki o predestynacji w świetle doświadczenia mysterium tremendum, Theologica Wratislaviensia 14, 2019, s. 81-93

Recenzja książki Logos nadziei. Camino jako labolatorium nadziei ks. prof. zw. dra hab. Bogdana Ferdka, Theologica Wratislaviensia 14 (2019), s. 133-137

Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Willigisa Jägera w: Bogdan Ferdek, Paweł Beyga,, Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 51-69

Budda, Jezus i Piotr chodzą po wodzie. Zenistyczny i chrześcijański typ relatywizacji i reprezentacji człowieka, Theologica Wratislaviensia 15 (2020), s. 139-154

Recenzja książki Relacja i dialog. Wprowadzenie do ontologii trynitarnej prof. zw. dra hab. Macieja Manikowskiego, Theologica Wratislaviensia 15 (2020), s. 207-212

Epimenides z Krety w kontekście nowotestamentowym (Tt 1, 12; Dz 17, 28), VERBUM VITAE, 39/3 (2021), s. 849–863

(Nie)substancjalność jednostki ludzkiej. Antropologiczne ujęcie dialogu między buddyzmem zen i chrześcijaństwem, Principia Philosophiae Christianae, tom 3, red. naukowa Robert Goczał, Piotr Mrzygłód, Wrocław 2022, s. 209-225.


Commentary on the First Letter of Paul to Thessalonians (Central Eastern Bible Commentary) [oddano do druku]

Religia jako metafizyka ludu wpajana młodym i prostym. Dialog między Demofelesem i Filaletesem autorstwa Arthura Schopenhauera (Leipziger Universitätsverlag) [oddano do druku]

Wybrane starożytne opisy początku i końca Mojżesza, Romulusa, Buddy, Aleksandra Wielkiego oraz Jezusa [oddano do druku]


Negatywizacja antropologiczna. Apostoła Pawła interpretacja Psalmów w Liście do Rzymian 2-3 [w przygotowaniu]

Absolutna wolność człowieka w filozofii zen (D.T. Suzuki) i teologii ewangelickiej (D. Bonhoeffer) [w przygotowaniu]

Pokój przewyższa rozum. Perspektywy Apostoła Pawła i Patriarchy zen Sengcana [w przygotowaniu]