Piotr Lorek, The Motif of Exile in the Hebrew Bible; An Analysis of a Basic Literary and Theological Pattern, Theologica Wratislaviensia – monografie, tom 1, Wrocław 2006, pp. 167

Recenzent:

Dr hab., prof. UAM, Piotr Muchowski
Instytut Orientalistyczny
Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oceniając, pracę dr. Piotra Lorka, należy podkreślić, że swoją tematyką dotyka ważnego i aktualnego problemu badawczego z zakresu literatury i teologii biblijnej. Wyniki studium przeprowadzonego przez autora stanowią doniosły wkład w badania nad biblijnymi tekstami dotyczącymi wygnania i kary. Przedstawione opracowanie materiału biblijnego i innych tekstów źródłowych pod kątem obecności motywu wygnania oraz literacka analiza narracji zawierających ten motyw dają wyczerpujący obraz tego niezwykle ważnego wątku tematycznego, stanowiącego kluczowy element teologii Starego Testamentu.

Dr Philip Davies
Professor Emeritus
Department of Biblical Studies
University of Sheffield

The theme of exile in the Bible has received considerable attention in recent scholarship, and its central importance to the formation of much of the Hebrew Bible is increasingly recogniezd. Dr Lorek’s work argues that the motif provides a major literary and ideological infrastructure to a great deal of the biblical literature, and makes wide-ranging proposals at both macrostructural and microstructural level. Many of these deserve careful study and make a useful contribution to a very important topic.

Dr Martin O’Kane
Senior Lecturer in Biblical Studies
University of Wales

The notion of exile echoes throughout the Hebrew Bible from the story of the fall right through to Israel’s deportation to Babylon – yet, surprisingly, it has received little or no separate and distinct treatment in biblical scholarship. Dr Piotr Lorek has filled this gap with his thoroughly researched study and draws attention to the importance of the exile not only in the individual texts where the theme occurs but also right across the books that make up the Hebrew Bible. This book is a major contribution to both biblical researchers and students of the Bible alike and will be highly acclaimed internationally.

ISSN 1734-4182
ISBN 83-60567-01-8

{nakład wyczerpany / out of print}

The Motif of Exile in the Hebrew Bible; An Analysis of a Basic Literary and Theological Pattern - front coverThe Motif of Exile in the Hebrew Bible; An Analysis of a Basic Literary and Theological Pattern - back cover

Streszczenie:

MOTYW WYGNANIA W BIBLII HEBRAJSKIEJ: ANALIZA PODSTAWOWEGO WZORCA LITERACKIEGO I TEOLOGICZNEGO

Chociaż współczesne badania podkreślają istnienie motywu wygnania w Biblii hebrajskiej, to jednak jak dotąd nie doczekał się on osobnego opracowania. Studium stawia sobie za cel wypełnić tę lukę, czyni to z trzech głównych perspektyw.

Po pierwsze, odnosi stały zestaw pytań interpretacyjnych do fragmentów zawierających motyw wygnania, aby określić w nich jego konkretną realizację. Badania skupiają się na wygnaniu Adama i Ewy, Kaina, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, Izraela w Egipcie, a także wygnaniu Izraela do Asyrii i Babilonu przedstawionych w różnych tekstach biblijnych. Analiza prowadzi do ukazania typowej formy motywu wygnania w Biblii hebrajskiej oraz pozwala na odkrycie teologicznych bądź ideologicznych tendencji wyrażonych w poszczególnych tekstach.

Po drugie, praca stara się dowieść, że zarówno historia deuteronomistyczna, jak i opowiadania o patriarchach zostały skomponowane w sposób wskazujący na to, że ich fabuła dąży odpowiednio do wygnania Izraela do Babilonu i wygnania Izraela w Egipcie.

Po trzecie, badania obejmują także inne artykulacje motywu wygnania obecne w Biblii hebrajskiej odnoszące się do pobabilońskich wydarzeń wygnaniowych i oczekiwań . Owe artykulacje dotyczą przedłużonego pobabilońskiego wygnania Izraela poza ziemię Obiecaną (Jeremiasz 50-51), jak i wewnątrz niej (Ezdrasz 9, Nehemiasz 9, Daniel 9), oczekiwania eschatologicznego wygnania Izraela z Judy (Zachariasz 13-14) oraz pozmartwychwstaniowego wygnania części Izraelitów (Daniel 12,2).

Summary:

The motif of exile has been recognized in the Hebrew Bible by contemporary scholarship but it has never received separate treatment. The present study aims to fill this gap and does so from three main perspectives.

First, it applies the same set of questions to various passages that employ the motif of exile in order to investigate the particular form it takes in them. The investigation includes the exile of Adam and Eve, Cain, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Israel in Egypt, and the exile of Israel to Assyria and Babylon as presented in a variety of biblical texts. This task culminates in the delineation of a typical form of the motif of exile in the Hebrew Bible. The proposal helps in discerning the theological or ideological tendencies present in individual texts.

Second, the book seeks to show that both the Deuteronomistic History and the Patriarchal Story are structured in such a way that they progress towards the exile of Israel in Babylon and the exile of Israel in Egypt respectively. This implies that the motif of exile is of crucial importance in these writings, and constitutes part of the basic structure for the development of these narratives.

Third, it deals with other expressions of the motif of exile present in the Hebrew Bible that concern post-Babylonian exilic events and expectations. These expressions refer to the prolonged post-Babylonian exile of Israel outside the Promised Land (esp. Jeremiah 50-51) and within it (Ezra 9, Nehemiah 9, Daniel 9), as well as the expectation of the eschatological exile of Israel from Judah (esp. Zachariach 13-14) and the post-resurrection exile of some Israelites (Daniel 12:2).

Reviews:

The theme of exile in the Bible has received considerable attention in recent scholarship, and its central importance to the formation of much of the Hebrew Bible is increasingly recognized. Dr Lorek’s work argues that the motif provides a major literary and ideological infrastructure to a great deal of the biblical literature, and makes wide-ranging proposals at both the macrostructural and microstructural level. Many of these deserve careful study and make a useful contribution to a very important topic.

Philip Davies
Professor Emeritus
Department of Biblical Studies
University of Sheffield

The notion of exile echoes throughout the Hebrew Bible from the story of the fall right through to Israel’s deportation to Babylon – yet, surprisingly, it has received little or no separate and distinct treatment in biblical scholarship. Dr Piotr Lorek has filled this gap with his thoroughly researched study and draws attention to the importance of the exile not only in the individual texts where the theme occurs but also right across the books that make up the Hebrew Bible. This book is a major contribution to both biblical researchers and students of the Bible alike and will be highly acclaimed internationally.

Dr Martin O’Kane
Senior Lecturer in Biblical Studies
University of Wales